Home » Artists » Yoo Yeon Seok

Profile Information

Record label: Yoo Yeon Seok

Stage Name: Yoo Yeon Seok

Birth Name: Ahn Yeon Seok

Height: 183 cm

Birthday: April 11, 1984

Birthplace: Seoul, South Korea

Instagram: yoo_yeonseok

Twitter: @Yeonseok411

-Made his acting debut through the film “Old Boy”

Latest Yoo Yeon Seok News

Yoo Yeon Seok Photos