Home » Artists » Ji Suk Jin

Profile Information

Record label: Ji Suk Jin

Stage Name: Ji Suk Jin

Birth Name: Ji Suk Jin

Birthday: February 10, 1966

Facebook: Ji Suk Jin Fan Page

Instagram: jeeseokjin

Twitter: @ilovegamdong

-Gained the nickname "Big Nose Hyung" in "Running Man"

Ji Suk Jin Photos